Makine Emniyeti Yönetmeliği

Anasayfa » Makine Emniyeti Yönetmeliği

MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)

MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ

Makine CE belgesi makine kullanımının ve kurulumundan kaynaklanan risklerin insan ve çevre sağlığı açısından en aza indirilmesi için geliştirilen bir politikadır.

Bir makinenin CE İşareti taşıması o makinenin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyduğunu ve bu makinenin Avrupa pazarında satılabileceğini gösterir.

En az bir parçası hareketli olan ve bu hareketi elektrik, pnömatik ya da hidrolik bir tahrikle sağlayan ürünler makine emniyeti yönetmeliği kapsamında (2006/42/AT) değerlendirilebilir.

MAKİNE CE BELGESİ NASIL ALINIR ?

1993 Yılında yayınlanan Makine Emniyeti yönetmeliği , iki yıllık  geçiş döneminden sonra  1995 yılı itibari ile de tam olarak uygulamaya başlanmıştır.

Bu direktif kapsamında her makine için  CE işareti taşıyan bir etiket ve ilgili yönetmeliğin gerekliliklerine göre temin edilmiş CE belgesi  bulundurulmalıdır.

Yönetmeliğin EK 1 “TEMEL Sağlık Güvenlik Gereklilikleri” ne göre tam olarak uygulanır ve testleri gerçekleştirilirse makinalara CE belgesi alıp CE işareti iliştirebilir.

Üretilen ürünün ilk olarak hangi kapsama girdiği belirlenir.

Makine emniyeti yönetmeliğine ürünler düşük riskli grup ürünler ve yüksek riskli grup ürünler olarak ikiye ayrılmaktadır.

EK4 ( Yüksek riskli grup ürünler) makine emniyeti yönetmeliği mevzuatında belirtilmiştir ve aşağıdaki gibidir.

Üretici bu kapsama giren makinalardan birini üretiyorsa, bu konuda “AT Tip Uygunluk Sertifikası” (EC Type Examination Sertifikası” almak zorundadır. Gerekli uygunlukları sağladıktan sonra ürün üzerinde CE işaretini Makina  CE belgesini veren kuruluşun onaylanmış kuruluş numarası ile birlikte iliştirir.

1 Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler:

1.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,

1.2  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,

1.3  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

1.4  Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

2  Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,

3  Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,

4  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:

4.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,

4.2  İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,

5  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri.

6  Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,

7  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,

8  Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler.

9  Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler.

10   El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama tezgâhları.

11  El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları.

12  Aşağıdaki tiplerdeki yeraltı çalışmalarında kullanılan makinalar:

12.1  Lokomotif ve dekoviller,

12.2  Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri.

13  El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.

14  Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları ve mahfazaları.

15  Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlarının mahfazaları.

16  Taşıt bakım liftleri.

17  Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.

18  Taşınabilir kartuşla-çalıştırılan tespit tezgâhları ve diğer darbeli makinalar.

19  Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu tertibatlar.

20  9 numaralı paragrafta, 10 numaralı paragrafta ve 11 numaralı paragrafta belirtilen makinalarda koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlenebilir hareketli mahfazalar.

21  Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık üniteleri.

22  Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS).

23  Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar (FOPS).

  • Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra uygunluk beyanı ( Declaration of Conformity) yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Uygunluk beyanı ise makine emniyeti yönetmeliği mevuzatında ek2 de gösterilmektedir.
  • Yüksek riskli ürünler : Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.

MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN TESTLER NELERDİR ?

Makine emniyeti yönetmeliği kapsamında aşağıdaki linkte ürünlere ait A , B ve C tipi standartlar mevcuttur.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0001.01.ENG

Ürünlere ait standartlar belirlenir. Bunlar endüstriyel ürünlerde genellikle aşağıdaki standartlar olmaktadır. Fakat C tipi standarda sahipse mutlaka C tipi standardına göre testlerin yapılması gerekmektedir.

A tipi standart ;

EN ISO 12100:2010

B tipi standart ;

EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testleri

EN ISO 13857 Açıklıkların kontrolü

EN ISO 13850 Acil Durdurma butonu kontrolü

EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2 Kontrol devrelerinin muayenesi

EN ISO 4413, 4414, Hidrolik , pnomatik sistemlerin kontrolü

EN 13849-1 Makinelerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

C tipi standartlar ;

EN 415-1

EN 62841-1

EN 10218-1

  1. GİBİ

MAKİNALAR İÇİN UYGUNLUK BEYANI ( DECLARATION OF CONFORMITY) NASIL HAZIRLANIR ?

AT Uygunluk Beyanı en az aşağıdakileri içermelidir:

1) İmalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,

2)  Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi,

3) Model kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; makinaların tarifi ve tanıtımı,

4) Makinaların 2006/42/EC ile  ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, makinanın uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğu beyan eden benzer bir cümle.

5) Uygun olan durumlarda, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası,

6) Uygun durumlarda, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,

7) Kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,

8) Diğer  teknik standartlara ve şartnamelere atıf,

9) Beyanın yeri ve tarihi,

10) İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

11)Onaylanmış kuruluş CE sertifikasının bir kopyası.

 

GMGTEST sizlere 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde  uzman kadrosunun engin tecrübeleriyle hizmet vermeyi garanti ediyor. 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde bilgi almak, Makine CE Belgesi ve testleri ile ilgili teklif için bize ulaşın.

 

Bize Yazın
Merhaba Size Yardımcı Olabilir Miyiz?